fbpx
Verse producten, direct van de bron
Voor 23:59 besteld, morgen in huis
Vrij van conserveermiddelen
Gekoeld bij jou thuis geleverd
Aanbiedingen
Inspiratie

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

Algemene Voorwaarden: de door Zin in Vers gehanteerde algemene voorwaarden, met uitsluiting van de eventuele (algemene) voorwaarden van de consument.
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht, indien deze niet uitgesloten is door de aard van het product.
Consument: de natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
Dag: kalenderdag
Digitale inhoud: gegevens in digitale vorm die geproduceerd en geleverd worden.
Food Producten: de door Zin in Vers aangeboden foodproducten via Webwinkel Zin in Vers, onder andere doch niet uitsluitend bestaande uit maaltijden, maaltijdcomponenten, vis, vlees, pasta’s en aanverwante producten.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd van 14 dagen af te zien van de overeenkomst op afstand, mits het product niet valt binnen de vernoemde categorieën in artikel 5 – Herroepingsrecht, uitsluiting en uitoefening.
Nonfood Producten: producten anders dan de Food Producten.
Ondernemer: de natuurlijke- of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt. Ook wel genoemd “Zin in Vers”.
Producten: Food Producten en/of Nonfood Producten.
Webwinkel Zin in Vers: Zin in Vers biedt via haar webwinkel o.a. maaltijden, vis, vlees en aanverwante producten aan.
Zin in Vers: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zin in Vers B.V. gevestigd te IJmuiden.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde Food Producten, Nonfood Producten, diensten, offertes en overeenkomsten door of namens Zin in Vers B.V.

ARTIKEL 3 – AANBOD

1. Allergenen: Zin in Vers tracht mogelijke allergenen zo goed mogelijk weer te geven bij de Food Producten welke zijn vermeld in de Webwinkel Zin in Vers. Zin in Vers is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een voedselallergie- of intolerantie van de Consument. Indien de Consument belast is met een voedselallergie c.q. intolerantie, kan de Consument telefonisch of per mail de klantenservice van Zin in Vers benaderen. Voorts kan Consument onder FAQ en/of “Hoe werkt het” op de website van de Webwinkel van Zin in Vers de nodige informatie vinden.
2. De op Webwinkel Zin in Vers weergegeven aanbiedingen c.q. prijzen voor Producten kunnen wijzigen. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, zoals bijvoorbeeld zolang de voorraad strekt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Nadat Consument de bevestiging van de bestelling van Zin in Vers heeft ontvangen, zal de prijs voor de door de Consument bestelde Producten niet meer wijzigen, tenzij de bevestigde prijs onjuist is door een systeem- of menselijke fout. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Zin in Vers worden gecorrigeerd.
3. De weergegeven prijzen op alle communicatie van Zin in Vers worden gehanteerd in euro’s en zijn inclusief btw. De desbetreffende prijzen zijn exclusief overige kosten, waaronder, maar niet gelimiteerd tot, administratiekosten, verzend- of transportkosten.
4. De Producten van Zin in Vers zijn voorzien van een volledige en nauwkeurige omschrijving. Deze omschrijving bevat details waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat een goede beoordeling van het product vastgesteld kan worden door de Consument. De Food Producten bevatten een bewaaradvies en een datum van laatste gebruik indien het bewaaradvies wordt opgevolgd.
5. Afbeeldingen die gebruikt worden ter ondersteuning van het aanbod zijn zoveel mogelijk een waarheidsgetrouwe weergave van het desbetreffende Product. Zin in Vers garandeert evenwel niet dat alle Producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen grond zijn voor ontbinding van de overeenkomst c.q. schadevergoeding.
6. Elk aanbod van een Product bevat zodanige informatie dat de verplichtingen en rechten, die verbonden zijn aan de aanvaarding van het aanbod, duidelijk zijn voor de Consument.

ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst tussen Zin in Vers en de Consument komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod en aanvaarding van de Algemene Voorwaarden, een en ander met inachtneming van lid 2 van dit artikel.
2. Het aanbod geschiedt via de elektronische weg middels Webwinkel Zin in Vers. Indien de Consument het aanbod heeft aanvaard door het plaatsen van een bestelling en Zin in Vers de bestelling van de Consument (digitaal) heeft bevestigd komt de overeenkomst tot stand. Zolang de bestelling van de Consument niet bevestigd is door Zin in Vers, kan de Consument van de overeenkomst afzien. Zin in Vers kan de overeenkomst herroepen indien Consument niet de overeengekomen betaling heeft verricht. Eventuele overige uitzonderingen zijn van toepassing zoals vermeld in Artikel 5 – Herroepingsrecht, uitsluiting en uitoefening.
3. Bij een elektronische overdracht en/of betaling via Webwinkel Zin in Vers, zal Zin in Vers toepasselijke veiligheidsmaatregelen nemen om de elektronische overdracht van data veilig te laten verlopen.

ARTIKEL 5 – HERROEPINGSRECHT, UITSLUITING EN UITOEFENING, OVERMACHT

1. De Consument heeft een wettelijk recht op 14 dagen bedenktijd met betrekking tot de Nonfood Producten vanaf het moment dat de Consument de Nonfood Producten in ontvangst heeft genomen. Er geldt geen bedenktijd voor de Producten omdat vers producten betreffen.
2. De Consument kan zonder opgave van reden de Nonfood Producten retourneren of de overeenkomst ter zake de Nonfood Producten ontbinden, op voorwaarde dat:
A. Het Nonfood Product niet is gebruikt;
B. Het geen Nonfood Product is dat op maat gemaakt of aangepast is voor de Consument
C. De verzegeling c.q. verpakking van het Nonfood Product nog intact is.
Retournering van Food Producten c.q. ontbinding van de overeenkomst ter zake Food Producten is niet mogelijk.
3. Indien de Consument Producten in slechte toestand ontvangt of Producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen worden, dient de Consument dit onmiddellijk bij de bezorger kenbaar te maken.
4. De Consument dient het Product aan de deur inspecteren in die mate wat nodig is om de aard en kenmerken van het Product vast te stellen. Hierbij is het uitgangspunt dat de Consument deze inspectie voltooit zoals de Consument dat in een fysieke winkel zou doen.
5. Het beschreven herroepingsrecht in Artikel 5, lid 1 is alleen van toepassing wanneer de Consument zorgvuldig met het Product en de verpakking is omgegaan.
6. Wanneer het Product niet voldoet aan de wens van de Consument, zoals beschreven in Artikel 5 lid 2, weigert de Consument het Product bij de bezorger aan de deur en neemt het pakket niet aan, waarop de bezorger de Producten retourneert naar Zin in Vers.
7. Indien de Consument binnen vier (4) uren na ontvangst van het Product bemerkingen heeft ter zake het Product, kan de Consument contact opnemen met de klantenservice van Zin in Vers via info@zininvers.nl of via het telefoonnummer: 0255 – 525 536. De klantenservice van Zin in Vers zal er voor zorgen dat de eventuele klacht zo goed mogelijk wordt afgehandeld.
8. Indien Consument reclameert nadat het Product in ontvangst is genomen, dient de Consument de Producten ten minste vijf (5) werkdagen ter beschikking van Zin in Vers te houden en alle zorg te betrachten die redelijkerwijs van Consument gevergd mag worden om de kwaliteit van de Producten zoals die door Consument zijn geconstateerd bij aflevering constant te houden.
9. Als aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan en Zin in Vers de klacht gegrond heeft verklaard ontvangt de Consument het betaalde bedrag op zijn opgegeven rekeningnummer zoals deze bekend is bij Zin in Vers overeenkomstig het bepaalde in Artikel 6.
10. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.
11. Zin in Vers is gerechtigd om de levering van de door Consument bestelde Producten op te schorten, zonder dat Zin in Vers hierdoor in gebreke komt c.q. in verzuim geraakt, bijvoorbeeld indien er sprake is van een overmacht situatie zijdens Zin in Vers, waaronder doch niet uitsluitend overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen, van buitenaf komende omstandigheden zoals noodweer, terreur, stakingen, storingen in de aanlevering van Producten c.q. grond -en hulpstoffen, stortingen in de energieleveringen etc. Indien door een overmacht situatie de levering niet kunnen plaatsvinden binnen de overeengekomen termijn, kan zowel de Consument als Zin in Vers de overeenkomst ontbinden.

ARTIKEL 6 – VERPLICHTINGEN ZIN IN VERS BIJ HERROEPING

1. Meldingen van herroepingsrecht kunnen gedaan worden op elektronische wijze via info@zininvers.nl, onder vermelding van het bestelnummer en de bestelde Producten, waarna de situatie onderzocht zal worden. Naar aanleiding van deze e-mail zal een ontvangstbevestiging van de herroeping gestuurd worden via dezelfde weg.
2. Zin in Vers vergoedt binnen 14 dagen na ontvangst van de melding vernoemd in Artikel 6 lid 1 alle betalingen van de consument, inclusief verzendingskosten, in rekening gebracht door Zin in Vers. Zin in Vers heeft het recht te wachten met terugbetaling tot de retourzending is ontvangen.

ARTIKEL 7 – LEVERING PRODUCTEN

1. Zin in Vers neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering van bestellingen.
2. Indien een bestelling niet tijdig c.q. volledig kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hier zo spoedig mogelijk bericht over via elektronische weg. De Consument heeft hierbij het recht om de bestelling te annuleren en de overeenkomst te ontbinden en heeft recht op een eventuele terugbetaling van het bestelde en betaalde Product.
3. De Consument is verantwoordelijk voor de aanvaarding van de Producten in het tijdvak zoals dat door Zin in Vers is aangegeven. Indien Consument in het aangegeven tijdvak niet aanwezig, zal de bezorger de Producten weer meenemen tenzij Consument kenbaar heeft gemaakt dat de Producten bij de buren mag worden afgeleverd. Indien de bezorger in het aangegeven tijdvak niemand aantreft, vervalt de verplichting tot levering van de Producten door Zin in Vers aan Consument zonder dat Consument recht heeft op restitutie.

ARTIKEL 8 – BETALING

1. Bestellingen van Producten kunnen alleen verzonden worden wanneer betaling bij Zin in Vers geregistreerd staat.
2. Betalingen kunnen alleen voltooid worden met iDeal, Credit Card of Apple Pay.
3. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in vermelde betaalgegevens aan Zin in Vers kenbaar te maken.

ARTIKEL 9 – KLACHTENREGELING

1. Klachten kunnen kenbaar worden gemaakt via info@zininvers.nl of via telefoonnummer: 0255 -525 536.
2. Eventuele klachten moeten tijdig doorgegeven worden aan Zin in Vers en volledig en duidelijk omschreven worden bij de indiening van de klacht. Eventuele foto’s van de gebreken versnellen de beoordeling van de klacht.

ARTIKEL 10 – PERSOONSGEGEVENS

1. Zin in Vers zal zorgvuldig met de gegevens van de Consument omgaan en werkt volgens de wettelijk vastgestelde privacy bepalingen zoals o.a. weergeven in het cookiestatement.
2. Verkregen gegevens door middel van het Consumenten profiel aangemaakt op Webwinkel Zin in Vers, bezoekersgedrag op Webwinkel Zin in Vers en andere identiteitsbepalende gegevens worden slechts intern door de Ondernemer gebruikt en zullen niet aan derden verstrekt worden.
3. Alle huidige wet- en regelgeving wordt in acht genomen betreffende consumentendata.

ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID

1. Zin in Vers is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van de Consument of derden, waaronder begrepen vertragingsschade, gevolgschade, winstderving en letselschade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.
2. De Consument vrijwaart Zin in Vers voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade en/of kosten gerelateerd aan bestellingen van de Consument bij Zin in Vers.
3. Indien Zin in Vers aansprakelijk is vanwege een gebrek aan de geleverde Producten, zal de aansprakelijkheid van Zin in Vers beperkt zijn tot het bedrag van de koopsom van de betreffende Producten, tenzij de Consument bewijst dat er sprake is van grove schuld en/of verwijtbare nalatigheid van Zin in Vers.

ARTIKEL 12 GESCHILLEN

1. Op alle overeenkomsten tussen Consument en Zin in Vers is Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen zijn uitsluitend onderworpen aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Haarlem.

Versie 1: 24-3-2021